گرانول گیاهی بر پایه نشاسته

گرانول گیاهی ظروف یکبار مصرف با کد سیب سلامت

نمایش یک نتیجه

فیلتر:
  • گرانول گیاهی ظرف یکبار مصرف

    کار روی پلیمرهای گیاهی در جهان از سال ۱۹۷۰ و در زمان بحران نفت آغاز شد .در آنزمـان کـشورهای پیشرفته به فکر استفاده از موادی برای بسته بندی افتادنـد کـه وابـسته بـه نفـت و مـشتقات آن نباشـد ، بنابراین پلیمرهای گیاهی ساخته شده با ترکیباتی نظیر سیب زمینی ، ذرت و گنـدم مـورد آزمـایش قـرار گرفت . این پلیمرهای هیدرو کربنی دارای خواص ضعیف پلیمری هستند که با تغییـر و اصـلاح آنهـا مـی توان به ویژگی های پلیمر نفتی رسید . شکل و ظاهر این ظروف کاملا مشابه ظـروف پلاسـتیکی اسـت بـا این تفاوت که زیست تخریب پذیر است.

    تولید ظروف قابل بازیافت از پلیمرهای زیست تخریب پـذیر بـر دو پایـه طبیعـی و سـنتزی مـی باشـند . پلیمرها بر پایه مواد طبیعی ، بر اساس پلیمرهای با منشا حیوانی یا گیاهی است . عمـده تـرین و شـاخص ترین مواد اولیه طبیعی که در دنیا برای تولید پلیمرهای زیست تخریب پذیر مورد استفاده قرار می گیرنـد ، پلی ساکاریدها و بخصوص انواع نشاسته هاست که از گندم ،ذرت و سیب زمینی بدست می آید .